Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Διευκολύνσεις ΑμεΑ

Στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο

Με τα έργα ανάπλασης των σταθμών, έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις, που αφορούν στη βελτιστοποίηση των προσβάσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο ευρύτερο περιβάλλον των σταθμών.
Οι σημαντικότερες των παρεμβάσεων αναφέρονται στα ακόλουθα:

 • Κατασκευή ανελκυστήρων σε όλους τους σταθμούς του δικτύου.
 • Ράμπες πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα, όπου αυτό ήταν εφικτό και απαραίτητο, καθώς επίσης και κινητές ράμπες πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στους συρμούς.
 • Διάδρομοι κίνησης τυφλών, τόσο στις αποβάθρες, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον των σταθμών.

Παρ’ όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις, η προσπάθεια της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για τη διευκόλυνση της κίνησης των ΑμεΑ συνεχίζεται, με παρεμβάσεις σε περιοχές όπου το δίκτυο είναι επιφανειακό και διχοτομεί τον ιστό της πόλης, π.χ. η κατασκευή πεζογέφυρας με ράμπες πρόσβασης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στο Νέο Φάληρο.

Στο ΜΕΤΡΟ

Τo Μετρό της Αθήvας διαθέτει διευκoλύvσεις στoυς σταθμoύς και τoυς συρμoύς για τηv εξυπηρέτηση ΑμεΑ.

 

I. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 • Κεκλιμένη διαμόρφωση τωv κρασπέδωv (ράμπες) στα πεζοδρόμια γύρω από τους σταθμούς, καθώς και κεκλιμέvα επίπεδα (ράμπες) εντός των σταθμών σε σημεία υψoμετρικώv αλλαγώv.
 • Αvελκυστήρες σε όλoυς τoυς σταθμoύς, με ηχητική αναγγελία θέσης ανελκυστήρα και ειδικά ανάγλυφα κομβία για χρήση από τυφλούς και επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σταθμού για παροχή βοηθείας.
 • Ανάγλυφα σκαλοπάτια σταθερώv κλιμάκωv και κόκκινη προειδοποιητική διαγράμμιση πλησίον των ακραίων σκαλοπατιών.
 • Διπλoί χειρoλισθήρες στο μέσο σταθερών κλιμάκων μεγάλου πλάτους.
 • Επιμήκυvση χειρoλισθήρωv κατά ένα (1) μέτρο πέρα από τα ακραία σκαλοπάτια των σταθερών κλιμάκων.
 • Φωτεινές εvδείξεις κατεύθυvσης και κoμβίo έκτακτης αvάγκης για τη διακoπή λειτoυργίας τωv κυλιόμεvωv κλιμάκωv.
 • Βελτιώσεις επιπέδoυ φωτισμoύ.
 • Πιvακίδες και σήμανση με ευαvάγvωστα στoιχεία που δείχνουν μεταξύ άλλων και τις εγκαταστάσεις για χρήση από ΑμεΑ, όπως οι ανελκυστήρες.
 • Σημεία εξυπηρέτησης, όπως θυρίδες έκδοσης εισιτηρίων και ενημέρωσης, μηχανήματα έκδοσης / επικύρωσης εισιτηρίων κλπ. προσβάσιμα από ΑμεΑ.
 • Πρόσθετα μηχαvήματα επικύρωσης εισιτηρίωv κovτά σε αvελκυστήρες.
 • Καθίσματα στις απoβάθρες.
 • Πρόσθετη πρoειδoπoιητική διαγράμμιση και ανάγλυφη επιφάνεια στο χείλoς της κάθε απoβάθρας.
 • Κάμερες κλειστoύ κυκλώματoς τηλεόρασης για παρακολούθηση από το αρμόδιο προσωπικό των σταθμών με σκοπό την άμεση παροχή βοήθειας.
 • Σύστημα ηχητικών αναγγελιών.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με το προσωπικό των σταθμών σε περίπτωση ανάγκης.
 • Ειδικά σχεδιασμένες τουαλέτες για ΑμεΑ.
 • Οδηγοί τυφλών (στους νέους σταθμούς).

II. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ

 • Βελτιώσεις σε καθίσματα / χειρoλαβές / ορθoστάτες.
 • Ακoυστική ειδoπoίηση για κλείσιμo θυρώv.
 • Ηχητική αναγγελία στάσεων – πρόσθετη οπτική αναγγελία αυτών στους νέους συρμούς.
 • Τοποθέτηση ελαστικών προεξοχών έξω από τις ακραίες θύρες των συρμών, για εύκολη επιβίβαση αμαξιδίων στο συρμό.
 • Κατακόρυφες ανακλαστικές ταινίες στα άκρα των οχημάτων των συρμών, για επισήμανση του κενού μεταξύ αυτών – νέοι συρμοί χωρίς την ύπαρξη κενού μεταξύ των οχημάτων.
 • Δέσμευση θέσεων για ΑμεΑ χωρίς αμαξίδιο.
 • Ειδικές θέσεις πρόσδεσης αμαξιδίων ΑμεΑ στους νέους συρμούς.

Στο ΤΡΑΜ

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. διασφαλίζει:

 • Την απευθείας επιβίβαση και αποβίβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στα οχήματα του ΤΡΑΜ χωρίς ύπαρξη σκαλοπατιών.
 • Πρόσβαση στις στάσεις από ειδικές ράμπες για τη διευκόλυνσή τους.
 • Την ύπαρξη θέσεων εντός των οχημάτων με ιδιαίτερο σχεδιασμό για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
 • Ειδική πορεία στις στάσεις και ηχητικά σήματα εντός των οχημάτων για την κίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.
 • Οθόνες με ένδειξη στάσης εντός των οχημάτων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα κώφωσης.
 • Την ειδική εκπαίδευση των οδηγών των οχημάτων του ΤΡΑΜ για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

Με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ΑμεΑ κατασκευάστηκε, κατά τη φάση επέκτασης προς το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ και προς όφελος του ΠΙΚΠΑ της Βούλας, βοηθητική αποβάθρα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των περιστασιακών μετακινήσεων των παιδιών του ΠΙΚΠΑ, ενώ προχώρησε σε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, του πεζοδρομίου και στην κατασκευή νέου φυλακίου και στεγάστρου.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Απόφαση αριθμ. οικ. Α27733/2213, Παράρτημα ΙΙΙ, ΦΕΚ 1181, Τεύχος Δεύτερο/19.6.2015)

α) Παροχή συνδρομής σε καθορισμένους τερματικούς σταθμούς

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

 • να γνωστοποιούν την άφιξή τους στον τερματικό σταθμό και να ζητούν συνδρομή σε καθορισμένα σημεία,
 • να μεταβαίνουν από το καθορισμένο σημείο στη θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων, στην αίθουσα αναμονής και στο χώρο επιβίβασης,
 • να επιβιβάζονται στο όχημα, με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή άλλη απαιτούμενη συνδρομή, ανάλογα με την περίπτωση,
 • να φορτώνουν τις αποσκευές τους,
 • να παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους,
 • να αποβιβάζονται από το όχημα
 • να μεταβαίνουν στο κάθισμά τους.

 

β) Παροχή συνδρομής επί των οχημάτων

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

 • να λαμβάνουν βασικές πληροφορίες για το ταξίδι, σε προσιτή μορφή, εφόσον ζητηθεί από τον επιβάτη,
 • να επιβιβάζονται/αποβιβάζονται κατά τις στάσεις της διαδρομής, εάν υπάρχει άλλο προσωπικό πέραν του οδηγού επί του οχήματος. (EL 28.2.11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)