Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά η είδηση
05.03.2021 15:07

Ανακοίνωση για δικαιολογητικά και διαδικασία προσλήψεων


 

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Μον. Α.Ε. συγχαίρει τους επιτυχόντες της προκήρυξης 1/2020 και ενημερώνει ότι, προκειμένου για την επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης, δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων σε μία σελίδα)
 3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων σε μία σελίδα)
 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (πρόσφατο)
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο)
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΦΜ
 8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΜΚΑ
 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (απολυτήριο Λυκείου, πτυχία, ξένες γλώσσες, σεμινάρια κ.τ.λ.)
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 11. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ – ΙΒΑΝ (ALPHABANK ή τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή  ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα).
 13. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Ε1)
 14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (διαβίβαση μέσω προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 15. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:

Α) «Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».

Β) «Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο διαρκεί η στέρηση αυτή».

Γ) «Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».

Δ) «Δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση».

Ε) « Δεν έχω απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) (άρθρο 6ο, παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού)».

 

Β.ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(α) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ή ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ,ΕΙΤΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

 1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ (με καρδιογράφημα)
 2. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ [πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο: οπτική οξύτητα, κινητικότητα, ενδοφθάλμια πίεση, βυθοσκόπηση, αντίληψη χρωμάτων (Ιshihara) και αδρή εκτίμηση ΟΠ]
 3. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΥ (περιλαμβάνει ακοομέτρηση – οστέινη και αέρινη οδό)
 4. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ [περιλαμβάνει μυοσκελετικό έλεγχο, Α/Α ΟΜΣΣ (F+P) και ορθοπεδική εκτίμηση]
 5. ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ
 6. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
 7. ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ [Αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις όπως: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο και Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HBA1C), Ουρία, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες SGOT, SGPT και γgt, ΤΚΕ, Αλκαλική Φωσφατάση, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ]

 

(β) ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ:

 1. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ με διάγνωση [αν υπάρχει πρόσφατη, μέχρι ενός (1) έτους, ακτινογραφία μπορεί να προσκομιστεί με τη διάγνωσή της]
 2. ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ με διάγνωση

 

Για τους προσληπτέους στην ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΩΝ επιπλέον των ανωτέρω [βλ. σημεία Β(α) και Β(β)] απαιτείται η ιατρική βεβαίωση ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ να περιλαμβάνει οπτική οξύτητα τουλάχιστον 16/10 φυσιολογική και 20/10 διορθωμένη και έλεγχος για αχρωματοψία.

Διευκρινίζεται,επίσης,ότι οι απαιτούμενες για την πρόσληψη των Οδηγών Συρμών ειδικές ψυχοτεχνικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν προγραμματισμού που θα διενεργηθεί με μέριμνα της ΣΤΑΣΥ.

Όλες οι ανωτέρω στο σημείο Β(α) ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς, ότι ο αναφερόμενος ευρέθη υγιής και μπορεί να προσληφθεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

Οι προσληπτέοι που συγκεντρώνουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα τα υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: pkonteli@stasy.gr, cbenekou@stasy.gr και epapadakou@stasy.gr. Σε περίπτωση που για εξαιρετικούς λόγους είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών με αυτοπρόσωπη παρουσία οι ενδιαφερόμενοι θα έρχονται σε επικοινωνία για προγραμματισμό ραντεβού (τηλέφωνα επικοινωνίας 2144141255, 2144141174 & 2144141330).

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απλών και ειδικών κατηγοριών - δεδομένων υγείας γίνεται με σκοπό την κατάρτιση της σύμβασης και για περαιτέρω ενημέρωση ή άσκηση των δικαιωμάτων σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο dpo@stasy.gr. Σε περίπτωση δε, που δεν καταρτιστεί σύμβαση εργασίας για οποιονδήποτε λόγο, σας ενημερώνουμε ότι τα προσκομισθέντα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν και ολοσχερώς καταστραφούν εντός δύο μηνών από την υποβολή τους.