Έκτακτες Ανακοινώσεις

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

4 Νοεμβρίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-075/22

Πρόσκληση για Δια̟ραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, ̟ρος την Εταιρεία Infor Software Iberia SAU, για την Παροχή Υ̟ηρεσιών Υ̟οστήριξης του Ολοκληρωμένου